Kutyavilág
2015. augusztus 10. írta: Dr. Sándor Zsuzsa

Kutyavilág

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet - mintegy két évi kutyás-nem kutyás békés egymás mellett élés után új erőre kapva -  ismét „razziázni” kezdett a kutyások között. Pillanatnyilag még csak cédulákat osztogatnak, amelyben tájékoztatják a kutyásokat a különböző ide vonatkozó jogszabályokról és figyelmeztetik őket – egyebek között – a kötelező pórázhasználatáról. A futtatókon kívül MINDENÜTT.

poraz-neon_hu.jpg

Az Újlipótvárosban az a „pletyka” terjedt el, hogy ugyanúgy, mint korábban, most is Hajós András nehezményezte a kutyások jelenlétét a Szent István park Hollán Ernő és Pozsonyi út közötti ún. Óraparcellában. A pletykát néhány hivatalos személy is megerősítette. Az általam írt levélben – persze név nélkül – őrá vonatkozik a „celeb” megjelölés.

Erről szól az itt következő levélváltás.

Íme, az én eredeti levelem, melyet az önkormányzathoz írtam:

„Épp a XIII. kerületi Önkormányzat az, amelyik minden területen elsőként él vissza az alkotmányellenes helyzettel: hajléktalanok kriminalizálása, tűcsere program beszüntetése és legújabban megint a póráz-hisztéria. Állítólag megint egy Önök által nagyra becsült hisztérikus celeb kezdeményezte a szigorítást. Érthetetlen, miért van neki több szava, mint a 11 ezer kutyásnak. Tiltakozni fogunk az alkotmányellenes és értelmetlen büntetések, bírságok ellen.”

Az én nem túl barátságos levelemre dr. Bujdosó Sándor, a XIII. kerület jegyzője igen udvarias és terjedelmes levélben válaszolt. Ezt ezúton is köszönöm. Most a korrektség jegyében idézem a jegyző úr levelét. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért témánként fűzöm hozzá a saját észrevételeimet. És mert a saját levelemet is nyilvánosságra hoztam, most az övével is így teszek.

 bujdososandor-www_budapest13_hu.jpg

Dr. Bujdosó Sándor jegyző     Fotó: www.budapest13.hu

„Tisztelt Dr. Sándor Zsuzsa Asszony!
 Tisztelt Bírónő!

Köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket a Népszava cikkére és megosztotta velem a véleményét a XIII. Kerületi Önkormányzat egyes intézkedéseiről.
Engedje meg, hogy a levelében foglaltakkal kapcsolatos véleményemről én is tájékoztathassam Önt.

A Népszavában megjelent cikket érdeklődéssel olvastam, magam is hosszú ideje várom az Alkotmánybíróság állásfoglalását az önkormányzatok közösségellenes magatartások szabályozásának alkotmányosságával kapcsolatban. Jogászként Ön előtt is ismert, hogy egy önkormányzati rendelet hatálya, akkor szűnik meg, ha azt egy másik jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy azt a Kúria, illetve - alkotmányellenesség esetén - az Alkotmánybíróság megsemmisíti.

ab-birok-helsinkifigyelo_blog_hu.jpg

Kép: helsinkifigyelo.blog.hu

Az Önkormányzatunk mindig fontosnak tartotta, hogy rendeleteinek előírásai összhangban legyenek a hatályos jogi szabályozással. A testületi döntések (határozatok, rendeletek) jogszerűségét a törvényességi felügyeletet ellátó Fővárosi Kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi. Az Ön levelében nevesített tárgykörök közül a közösségellenes magatartások tekintetében született kerületi önkormányzati rendelet, a helyi szabályozással kapcsolatban a Fővárosi Kormányhivatal nem tett törvényességi intézkedést. A hatályos önkormányzati rendeletek előírásait az önkormányzat szervei akkor sem hagyhatják figyelmen kívül, ha a szabályozással - azt érvényesítő köztisztviselőként - személy szerint nem ért egyet. Ha Ön bíróként soha nem került olyan helyzetbe, hogy egy, a saját véleménye szerint kifogásolható jogszabályt kellett alkalmaznia, akkor nagyon irigylem.”

Sándor Zsuzsa – Örömmel olvasom, hogy a XIII. Kerületi Önkormányzat is tisztában van az általam említett alkotmányellenes helyzettel. Azt sem kétlem, hogy a Fidesz által felállított Fővárosi Kormányhivatal nem kifogásolta a kerület rendeletét, miért is kifogásolta volna? Amit én kifogásolok, az az, hogy a kerület – tudván, hogy alkotmányellenes a kialakult helyzet – mégis megalkotta a közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendeleteit. Tehát nem arról beszélek, hogy miért hatályos még ez a rendelet, hanem arról, hogy egyáltalán miért kellett meghozni. A lehetőség ugyanis nem kötelezettség. Ezt, mint jogász, természetesen Ön is tudja. Magyarul, egy szocialista vezetésű önkormányzat jól meg lehetett volna e rendelet megalkotása nélkül is.

B.S.- Szeretném tájékoztatni, hogy a kerületi önkormányzatunk nem a hajléktalanok közterületi jelenlétét, hanem magát a hajléktalanságot tekinti valódi problémának, ezért épít újabb önkormányzati bérlakásokat, ezért működtet - az állami támogatás megszüntetése, az alanyi jogon járó támogatások kerületi hivatalhoz való centralizása ellenére megőrizte széles szociális ellátó és támogatási rendszerét, külön figyelmet fordítva a lakhatás költségeihez való hozzájárulásra, ezért működtetünk ún. kivezető lakásokat, fejlesztjük folyamatosan az ellátó-támogató rendszert. Amennyiben érdekli a kerületi önkormányzat ezirányú tevékenysége, ajánlom a figyelmébe a szociális szolgáltatási koncepció végrehajtásáról szóló testületi előterjesztést, amely minden év áprilisában a testület elé kerül. A legutóbbit itt olvashatja: www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/150423-1#n16.

hajlektalan-keruletiujsag_hu.jpg

Kép: .keruletiujsag.hu

Megjegyzem, hogy a hajléktalanok kriminalizálását eredményező kerületi önkormányzati rendelet nincs és nem is volt hatályban, már csak azért sem, mert az életvitelszerű közterületen tartózkodást korlátozó helyi szabályozás megalkotására a Fővárosi Önkormányzat kapott felhatalmazást. Igaz a kerületi önkormányzat javaslatot tehet a fővárosi rendeletben a főváros által nevesített területeken túli, kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek felvételére is. Jelenleg egyébként a Fővárosi Önkormányzat által kijelölt területeken kívül kerületünkben nem tiltott a hajléktalanok közterületen való életvitelszerű tartózkodása. Kijelölésre vonatkozó kerületi javaslat készült, de azt a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta, az nem terjeszkedik túl a fővárosi szabályozáson, és nem terjeszti ki a tilalmat a kerület egész területére.

S. Zs. – Az Ön által leírt koncepció igen dicséretes. De azzal nem dicsekednék, hogy azért nincs a kerületben további tiltott terület, mert az Önök javaslatát a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta. Vagyis Önök is tettek javaslatot. Én erről beszélek. A bérlakások építése, stb. nem oldja meg a mindennapi életben tapasztalt problémákat. Ennél sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás lenne, ha például néhány ingyenesen használható mobil WC-t és zuhanyt felállítanának azokon a helyeken, ahol a hajléktalanok rendszeresen tartózkodnak. Ez mind az ő, mind az ott élők problémáiból sokat megoldana. Gondolom, nem kell részleteznem, mire gondolok.

B. S. - A tűcsere programot a kerületi önkormányzat nem tiltotta be. Nem is tilthatta be, mert ez, mint alacsony küszöbű szolgáltatás a hatályos jogi szabályozás szerint állami feladat. Egy civil szervezet működtetett a kerületben ilyen programot a szakminisztériummal - és nem az önkormányzattal - kötött megállapodás alapján. A kerületünkben hosszú ideje, 2004 óta működik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely biztosítja az abban résztvevő mintegy 40 állami, önkormányzati, társadalmi és civil szervezet drogprevenciós tevékenységének összehangolását. (A kerület Mentálhigiénés és drogstratégiájának végrehajtásáról, a következő évek tennivalóiról legutóbb 2015. június 25-ei ülésén tárgyalt a képviselő-testület, melynek anyagát megtekintheti az önkormányzat honlapján:

 http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/150625-1#n13).

E témakörrel kapcsolatban - sajnos - nem tudom, hogy milyen alkotmánysértő helyzetre kihasználására gondolt levelének megírása közben.

S. Zs. – Önnek igaza van, ez a téma valóban nem az alkotmányellenes helyzet kihasználása. De azt bizonyára Ön sem vitatja, hogy a kerületben megszűnt a tűcsere program, ezzel fokozva az egészségügyi ártalmakat, amelyek ennek következményei. Figyelmébe ajánlom az Index. hu erről szóló cikkét. Idézet a cikkből:„A Kék Pont Alapítvány tűcseréje után az egyik legrégebbi és legnagyobb szolgáltató kényszerült bezárni a politika pártoktól független szűklátókörűsége miatt - írják, arra utalva, hogy a XIII. kerületnek nem fideszes vezetője van.”

 http://index.hu/belfold/2015/02/24/a_xiii._keruletben_is_megszunik_a_tucsere/

B.S.- Biztos vagyok abban, hogy Ön is tudja: nem önkormányzati rendelet, hanem magasabb szintű jogforrás írja elő kötelező jelleggel a póráz használatát. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17. §-a rendelkezik arról, hogy belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdése felhatalmazta a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. Az ezen a felhatalmazáson alapuló helyi önkormányzati rendelet, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013. (II.26.) sz. rendelet, amely közigazgatási bírsággal fenyegeti a szabályszegés elkövetőit. A jegyző döntésével szemben - mivel az önkormányzati hatósági ügynek minősül -  a képviselő-testülethez, végső fokon a bírósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.

kutyak-retrofm_hu.jpg

Kép: retrofm.hu

S. Zs. – Természetesen tudom. Mint ahogyan azt is, hogy a jogi hierarchiában a törvény magasabb szinten áll a kormányrendeletnél. Márpedig a 2012. évi II. (szabálysértési) törvény 193. §(1) bekezdése szerint:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen …- póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c)szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - … - szállítja,

szabálysértést követ el.

Az itt meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő… is szabhat ki helyszíni bírságot, 5000 és 50.000 Ft közötti összegben.

Vagyis a törvény a kötelező pórázhasználatot természetvédelmi- és vadászterületen, illetve villamoson, buszon, metrón, stb. írja elő. Egyébként a „felügyelet nélkül közterületre bocsátás, illetve a kóborolni hagyás” a magyar nyelv szabályai szerint nem azonos a póráz kötelező és mindenkori használatával.

Magyarul: mind a kormányrendelet, mind az önkormányzati rendelet megsérti a jogszabályi hierarchiát és így a jogalkotásról szóló törvényt. Arról már nem is beszélve, hogy jobban jár az, akit szabálysértésért rónak meg, mint az, akit közigazgatási eljárás keretében vonnak felelősségre, ahol nem átallották a bírság felső határát 150.000 Ft-ban megállapítani.

B.S. - A XIII. Kerületi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a felelős kutyatartás támogatását. A XIII. kerületben jelenleg 19 db kutyafuttató van, összesen 13.544 m2 területen. Most épül a huszadik, a Bulcsú parkban, ennek a kutyafuttatónak a területe 500m2. A http://www.utazzkutyaddal.hu/kutyafuttatok-budapesten/ adatai alapján, Budapesten a XIII. kerületben van a legtöbb kutyafuttató. Kőbányán és Zuglóban 14, Óbudán 11 kutyafuttatóról van adat az interneten.
Az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknek az is kötelezettsége, hogy betartassák a jogszabályokban előírt kötelező magatartási szabályokat, ha azok az önkéntes jogkövetéssel nem hatályosulnak. A szabályszegőket a közterület felügyelők eddig is csupán figyelmeztették a kormányrendeletben meghatározott kötelezettségre, eddig a póráz hiánya miatt büntetést nem szabtak ki a jogsértő kutyatartókkal szemben.

S. Zs. – Az állatok védelméről szóló törvénynek van egy – Ön által nem idézett – rendelkezése is. Íme:

14.§ (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

Ön azt írja, hogy „Az utóbbi időszakban azonban megnövekedett azon kérések száma, amely a pórázon való kutyasétáltatás szabályainak megsértőivel szemben határozottabb fellépést vár el.”

Ez egy olyan általánosság, mint amire minden alkalommal hivatkoznak, amikor éppen kitör a „póráz-láz”. De se most, sem a korábbi időszakokban nem közölték, hogy a 112.436 lakostól hány darab bejelentés érkezett az önkormányzathoz a póráz nélküli sétáltatás miatt. Ez pedig közérdekű adat, így – természetesen anonimizálva – kérem, hogy ezeket az adatokat szíveskedjenek közzétenni. Továbbá azt is, hogy az elmúlt évben közterületeken hány olyan kutya okozta sérülés történt, amely a póráz nélküli sétáltatásra vezethető vissza.

kutya_testtartas_stresszes-vaumagazin_blog_hu.jpg

Kép:vaumagazin.blog.hu

A futtatókra történő, amúgy látványos hivatkozás azonban több sebből vérzik.

 1. Az Újlipótvárosban, de nyilván másutt is, számos olyan idős kutyatartó lakik, aki kedvencével már nem tud eljutni a legközelebbi futtatóhoz sem.
 2. Ugyancsak az Újlipótvárosban az Óra-parcellában harmonikus együttélés alakult ki a kutyások és kutyátlanok, mi több a kutyások és a gyerekek között. A játszótérről kijövő gyerekek boldogan simogatják az ott heverő, sétáló kutyákat. Ha valahol nem kellene megzavarni ezt az ideális állapotot, az éppen itt van.
 3. Csak megjegyzem, hogy az ún. Óraparcella mindennek nevezhető, csak parknak nem, hiszen minden zöld területét gondosan kerítéssel elzárták. Ehhez képest a sokat szidott Fővárosi Önkormányzat által kezelt Szent István parkban az emberek vidáman hevernek a füvön, napoznak, piknikeznek, stb.
 4. Sokan felháborodtunk, amikor a Margitszigetet elvették a kerülettől. Mostanra azonban minden kutyás örül ennek a fordulatnak, mert a szigeten nem rohangálnak közterületfelügyelők, nem zargatják a szabadon sétáló, játszó, szaladgáló kutyákat és gazdáikat. Köszönjük sokat szidott Tarlós úr!
 5. Ami a celeb-kérdést illeti, arra már a bevezetőben utaltam. A korábbi tapasztalat – és annak mostani megerősítése – vetette fel ezt a témát.
 6. Csatolom a 2013. júliusában írt petíciónk linkjét, melyet 552 fő írt alá.

                http://www.peticiok.com/peticio_a_xiii_keruleti_onkormanyzathoz  

 jogi_kaosz-jogasz_cafeblog_hu.jpg

Kép: jogasz.cafeblog.hu

Tisztelt Bujdosó Úr!

Talán ezzel kellett volna kezdenem, de ha már nem így tettem, legalább most leírom azt, amiben mélyen egyetértek Önnel, és egyúttal felhatalmazása alapján javaslataimat is elmondom.

 • A közterület-felügyelők azt ellenőrizzék, hogy van-e a kutyában chip. Amennyiben nincs, intézkedjenek a kutya nyilvántartásba vételéről.

ebek-miabonyunk_hu.jpg

 • Ugyancsak ellenőrizzék és büntessék meg azokat, akik a kutyaürüléket nem szedik össze a kutyájuk után. Nehéz őket tetten érni, de – esetleg egyenruha nélkül – nem lehetetlen.

kaktunder.jpg

 • Vegyék figyelembe, hogy nagyon sok kutyára sok tízezer Ft-ot költött a gazdája, hogy kiképezze őket és alkalmassá tegye a városi kutyás életre.

dr_oklevel3.JPG

 • Vegyék figyelembe, hogy a Népszigeti Kutyaiskola külön „vizsgát” szervezett a Duna-parti kutyafuttatóban, amelyen kutyának és gazdájának éppen azt kellett bemutatnia, hogy kutyája alkalmas az együttélés szabályainak betartására. Úgy gondolom, hogy az ilyen kutyák minden további nélkül sétálhatnának póráz nélkül, tulajdonképpen ez is volt ennek a „vizsgának” a célja.

dr_oklevel.JPG

 • Az önkormányzat tegyen erőfeszítéseket abba az irányba, hogy meggyőzze a kutyátlan lakosokat arról, hogy itt zömében kulturált kutyatartás zajlik. Ez mindenki számára sokkal hasznosabb lenne, mint az időnként fellángoló büntetés- akciók.
 • A kutyafuttatók kialakítása igen hasznos és örvendetes tény, ám azok karbantartása messze elmarad a kívánalmaktól. A szemeteseket túl ritkán ürítik, a kutyapiszkot – mert sajnos az ott is van – soha el nem takarítják, holott ez higiéniai szempontból is fontos lenne. Ez annak ellenére a fenntartó dolga, hogy a piszok otthagyása – joggal – büntetendő.

 Köszönöm türelmét, hogy elolvasta ezt a hosszú levelet. Bármikor szívesen látjuk Önt az Óraparcellában, hogy saját szemével győződjön meg az ott kialakult barátságos és kiegyensúlyozott légkörről.

Tisztelettel

 dr. Sándor Zsuzsa

és Drazsé

drazse_pecset.jpg

 

   

 

 

ebnyilvantartas.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://jog-asz.blog.hu/api/trackback/id/tr377696464

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2015.08.12. 00:10:33

@Krumpli Bogart:
A sűrűn beépített és forgalmas területeken a kutya érdekében szokás a póráz, mivel rá nézve kimondottan veszélyes lenne a forgalmas környezet egyébként.

A még szintén sok járókelőt vonzó, de szabadabb területeken, mint a Népliget, Tabán, Városliget, Margit sziget, stb. viszont a járókelők védelmében szükséges a póráz, mivel a szabadon engedett kutya veszélyt jelenthet rájuk. Ugyanis senkinek a kutyájára sincs ráírva, hogy békés jószág, ahogy az arra járó, futó, kerékpározó emberekre sincsen, hogy mennyire félnek a kutyáktól. Normális ember nagyvárosi parkban sem engedi szabadon a kutyáját, a futtatókat leszámítva, ahogy normális ember kis lakásban sem tart nagy mozgásigényű állatot.

makkospacal 2015.08.12. 01:20:25

A kutyatartóknak óriási szerencséjük van hogy m.o. nem Európa "kutyatartás" szempontjából, sokkal inkább egy balkáni gettó.
Óriási szerencséjük, hogy a törvényhozó egy erőtlen szerencsétlen fasz és ilyen pitiáner pórázakkal baszakszik.
Ha nem lennénk balkán, akkor nem a kutyatartók kedvtelésétől kellene szenvednie a városlakók millióinak.
Normális országban az EMBER az első, igen a gyerek, aki az idióta, önző, leszarok mindenkit kutyatartók szerint összehugyozza a közteret tehát ugyanolyan káros mint a kutya. Elképesztő, hogy a kutyásoknak egyáltalán eszébe jut párhuzamot vonni az ember és a hobbiállattartók jogai közt. Szégyen hogy egyáltalán ki mertek mondani ekkora ostobaságot, hogy az emberi ürülék, hugy utcán heverő mennyisége összemérhető a kutyákéval.
Szerencsétek hogy ezt itt még megtehetitek.
És itt írogatok bazdmeg, mert a kutyaugatástól épp nem tudok aludni (városból már kimenekültem).

makkospacal 2015.08.12. 01:26:45

És azt a több százezer álszent kutyabuzit, aki lakásban tárolja "az ember legjobb barátját", vagy kertesben házkelléknek, éjszakára kirekesztve, hadd üvöltsön, na az ilyeket büntetném pórázpntartással és naponta háromszor lehet ki telibeküldeni a ház sarkát meg a felniket (magántulajdonok) huggyal...

bontottcsirke 2015.08.12. 06:43:45

Úgy betiltanám a városi kutyatartást mint a picsa. Magyarország egy igazi balkáni állam ezzel a kutyatartással. Még kertes házba sem engednék. Külföldiek rendszeres panasza, hogy nem tudnak normálisan pihenni, mert mindenhol vonyít egy. Akinek kell vegyen tanyát aztán vonuljon el oda. Lakásban semmilyen állatot max hal, macska, aranyhörcsög. Aki zajos, büdös állatokat akar tartani vegyen tanyát.

jog-ász 2015.08.12. 07:17:23

drazsé jólneveltségéről kétségem sincs:) de kapott már meg néhány kutya és nagyon nem tetszett, főleg amikor bullterrier típusu kutyusok kószálnak az utcán szabadon, elég ha egy megbolondul és széttép egy gyereket, akkor nézhetünk kutyabarátok ide vagy oda.

Lеncsés István 2015.08.12. 07:25:00

@nagybalfasz: "ahogy normális ember kis lakásban sem tart nagy mozgásigényű állatot. "
Pontosan. A vizslát panelben tartókra vagyok nagyon kiakadva.

Lеncsés István 2015.08.12. 07:26:58

@jog-ász: Ha néhány kutya már megkapott, annak oka van. Miért van az hogy engem sosem harapnak meg idegen kutyák? Akkor sem ha kutya nélkül vagyok. Persze kutyaszag árad belőlem és tudok velük bánni. Természetesen attól egyetértek veled, a kutyákat ne engedjék szabadon.

Traktoros lány 2015.08.12. 09:51:49

Hozzátenném, hogy a közeli ismerőseim között két(!) kislány is van, akiknek maradandó sérülést okozott a saját családjuk amúgy kis testű kutyája, amelyik sem előtte, sem utána még a gumicsontot sem harapta meg. Szóval, szerintem a kutyák kiszámíthatatlanok.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 09:52:30

@nagybalfasz: Erre nem kell külön törvény, már van.
Orbánországban mindenki mindenre külön törvényt kíván. :))))

Krumpli Bogart 2015.08.12. 09:54:28

@nagybalfasz: Minden autó potenciális veszélyt jelent a járókelőkre, én pl. kifejezetten félek tőlük, meg a levegőt is szennyezik. Mégis tűrnöm kell.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 10:02:48

@nagybalfasz: Szerintem normális ember nem él állat nélkül, különösen akkor, ha gyereket nevel.

Más fogalmaink vannak a normálisról. Nekem pl. volt egy tiszta, pedáns, rendes, nagyon feszült, alkoholista, durván bántalmazó férjem, aki nem tűrt állatot és mindig mindennek csillogóan tisztán a helyén kellett leni. Egy siralomház volt az életem a gyerekeimmel együtt.
Miután sikerült megszabadulnom tőle, lett egy tengerimalacunk, két patkányunk, öt macskánk (már nem él mindenki), szeretet és mosoly költözött az életünkbe, meg egy pasi, aki laza és jókedvű, és nincs mindig rend, de még állatszőr is akad itt-ott. Én pont ilyen családban nőttem fel és végre a gyerekeimnek is megadhattam ezt.

Utálom a merev rendpártiságot.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 10:08:27

@jog-ász: Elég, ha egy elmebeteg beront az óvodába és megkéseli a gyerekeket. Előfordult már. Mondom, hogy tegyünk pórázt az emberekre.

A "mindenrehozzunkegyszabálytéstilcsukbe" embereknek pedig nyilván nehéz gyerekkoruk lehetett, ezért görcsölnek azon, hogy másnak se legyen jobb.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 10:13:52

@Traktoros lány: Én olyan kislányt is ismerek, aki leesett az óvodában a mászókáról eltört a könyöke és nem sikerült rendesen megtűzni, egészen máshogy áll a törött könyöke, mint a másik. Még nem döntöttem el, hogy az óvodát "tilcsukbe", vagy csak a mászókát?
Tegnap meg a dinnyével együtt a kezemet is megvágtam, de nem akarom, hogy "betilcsuk" a dinnyét, mert nagyon szeretem, különösen ilyen melegben.

Traktoros lány 2015.08.12. 10:23:53

@Krumpli Bogart: Hogy jön ez a kutyákhoz? Nem mondta senki, hogy tiltsuk be a kutyatartást, de mivel "veszélyes üzem", ezért szabályozni kell és be is kell tartatni. Erre a legjobb a kemény pénzbüntetés.

Váradi István László 2015.08.12. 10:35:18

Kedves dr. Sándor Zsuzsa!

Meglepett írásának pökhendi, arrogáns stílusa. Azt is különösnek találtam, hogy Ön, aki korábban bíróként dolgozott, nyíltan buzdít hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyására. Nem kétséges, hogy a póráz kötelező használatára vonatkozó előírás a legtöbb uniós országban élő norma. Nálunk a jogalkotás minősíthetetlen színvonala miatt ilyen zagyva a szabályozás: a pórázra vonatkozó előírásnak nem az Ön által idézett kormányrendeletben, hanem a szabálysértési törvényben lenne a helye. A helyi önkormányzati rendelet a kerületben élő emberek többségének véleményét tükrözi, ezért nem világos számomra az Ön által kifejtett lebecsülő, kioktató hangnem jogosultsága. Az önkormányzat honlapján megtalálható a közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról szóló beszámoló. E szerint tavaly két súlyos kutyatámadás történt a XIII. kerületben, mindkettő a Futár utcai iskola környezetében. Az áldozatok mindkét esetben kisgyermekek voltak, mindkét esetben kistestű, póráz nélkül szaladgáló kutya okozott sérülést. Gyakorló nagyszülőként naponta szembesülök azzal, hogy az Országbíró sétányon, az óvoda előtt különböző kutyák rohangálnak, gazdáik az Önéhez hasonló stílusban válaszolnak a kutya megkötésére vonatkozó kérésre. Nincs olyan utca kerületünkben, amit ne borítana kutyaürülék. Ön is tisztában van azzal, hogy ilyen esetben szinte lehetetlen tetten érni a kutyát és gazdáját, különösen, ha a kutya szabadon futkározhat. Az önkormányzat jelentős költséggel tartja fenn a kerület 19 kutyafuttatóját. Az ezzel kapcsolatos kritikai észrevételeit is sajátosnak tartom: miért nem maguk a tudatos kutyatartók takarítják, gondozzák ezeket a kényelmi területeket? Írásából egyértelmű, hogy Ön semmiféle szabályt nem tart magára nézve kötelezőnek, és másokat is erre buzdít. Véleményem szerint ez méltatlan Önhöz, és a kerületben élő kutyás és kutya nélküli polgárokhoz is. Másokkal együtt nagyon szeretem az állatokat, a kutyákat is. De az Ön felfogását ellenszenvesnek, elfogadhatatlannak érzem. Becslések szerint több, mint hatezer kutya él a XIII. kerületben. Hogy gazdáik mit gondolnak a közösségi együttélésről, azt elárulja, hogy alig több, mint háromezer kutyát írattak össze. Ennyit a konstruktív együttműködésről. Ön arra lenne kíváncsi, hogy az önkormányzathoz hány bejelentés érkezett a kutyákkal kapcsolatos panaszok miatt. Engem az is érdekelne, hogy a hatályos jogszabályok alapján a helyi rendelet életbe lépése óta pontosan hány szabályszegővel szemben alkalmazták a közigazgatási bírság lehetőségét? Végezetül néhány mondatban reagálni szeretnék arra, amit a hajléktalanokkal kapcsolatban szíveskedett írni. Ön, mint jogvégzett, tájékozott ember, bizonyára tisztában van azzal, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos feladatokat az egészségügyi törvény, és a fővárosi törvény a Fővárosi Önkormányzathoz telepítette. Fontos, hogy a végrehajtásukhoz szükséges forrásokkal együtt! Benyomásom szerint a fővárost a legkevésbé sem érdekli a XIII. kerületi hajléktalanok helyzete, sorsuk alakulása. Mindazt, amit érdekükben az önkormányzat tesz, a kerületi lakosság által befizetett pénzből teszi. A magam részéről elismeréssel adózom ezért az önkormányzat egész vezetésének, és minden jóakaratú embernek, aki a maga módján segíti az elesetteket. Egy, az Ön intellektuális szintjén álló kerületi lakostól, szomszédomtól, joggal várnám el, hogy ha már tollat ragad, tudatosítsa másokban is: a hajléktalanság súlyos szociális-társadalmi probléma, amit rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani. Ez többet érne, mint a rosszindulatú hangulatkeltés. Végezetül szeretném remélni, hogy Ön is felismeri: a kutyatartással kapcsolatos problémák tekintetében rossz ügyet szolgál. Kérem, emelkedjen felül szerepzavarán, és próbálja a többség szempontjából vizsgálni a kérdést. Az alkalmat megragadva, mint a Vasárnapi Hírek rendszeres olvasója gratulálok gyakran érdekes, és többnyire fontos ügyekben írott publicisztikáihoz. Bár a levelemre okot adó dolgozatát olvasva egy kicsit elbizonytalanított: Ön valóban azonos az általam is kedvelt publicistával?

Krumpli Bogart 2015.08.12. 10:52:29

@Traktoros lány: Igazad van! Büntessük meg az óvónőt! De keményen ám!
Bírságoljuk meg! Büntessük meg! Felnégyelni!

Tudtad, hogy a rendpártiság abból fakad, hogy az alacsony intellektusú ember bizonytalanul mozog az őt körülvevő világban, állandóan retteg attól, hogy valami baj lesz, ezért sosem próbálkozik semmi újjal, fél, bezárkózik, beszűkül és szabályt, tiltás akar, mert ez a karó, amibe gyenge lelke kapaszkodik.
A liberális ember tájékozódik, ezért bízik magában, állandóan keresi az újat, még a sérülést/kárt is bevállalja az újdonságért, szabadságra vágyik, mert lelke magasan szárnyal, nem kell karóba kapaszkodnia.

E két embertípust a mindenkori hatalom - az "Oszd meg és uralkodj!" ősi elve alapján - szembeállítja, amíg ezek egymást marják, addig a hatalom azt tesz, amit akar, márpedig jellemzően lopni, csalni és hazudni akar.

Nekem már nincs kutyám. Felőlem szénnébírságoltathatod a környezetedet, legyél vele boldog, ha kell ez a karó, amire feltekeredhetsz. :)))))
De esetleg kezeltethetnéd a görcseidet. Arra vigyázz, hogy kemikáliát ne toljanak beléd, mert gyógynövényalapú szerekkel is szép sikereket lehet elérni az ép lelkű emberré válás rögös útján.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 10:54:26

@Váradi István László: "A helyi önkormányzati rendelet a kerületben élő emberek többségének véleményét tükrözi, ..."
Itt lemaradt a hivatkozás. Láthatnék erre vonatkozóan valami hivatalos adatot?

Hmmm... 2015.08.12. 11:06:25

Én kimondottan szeretem a kutyákat. De tényleg kell lenni egy határnak számukra is. Hogy ez hol van, azt nem tudom. Lehet, hogy a kutyusok többsége jólnevelt, stb... a gazdáikhoz hasonlóan.

Ám: valahogy mégis az a tapasztalom, hogy a parkoló autók közt az utcán átkelve figyelnem kell az úttestre helyezett műtárgyakra. Nap mint nap látom a kutyusok kisdolgát ház falánál végezni (de persze vannak ilyen Nagykutyák is). Nekem egy tulaj se mondja, hogy minden apró potyogtatást észrevesz (pl. az autók között, vagy pláne, ha az fűben történik). És persze minden kutyatulaj kikéri magának azt, hogy
- ő sincs mindig a kutyusára kellő figyelemmel,
- a kisdolgokon (legyenek azok szemesek vagy folyósak) átnéz, és különösen, ha úgy gondolja, hogy más nem látja,
- az ő kutyusa tetű (vagy egyéb nem kívánt állat) gazdája lenne.

Nehéz dolgok ezek... mint az emberek együttéléséé is.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:18:35

@Váradi István László: Nem attól lesz rend, hogy a kutyákat MINDIG PÓRÁZON kell tartani. Ez a szabályozás végtelenül primitív pótcselekvés.
Lehet szabályozni, hogy milyen fajta kutyát lehet tartani, akár előzetes engedélyeztetéshez is lehet kötni, amikor a kutya, a lakás és a gazdi körülményeit vizsgálják, DNS-adatbank szolgálhatna az otthagyott kutyaürülék azonosítására, ebadót kellene szedni, amit FUTTATÁSRA VALÓBAN ALKALMAS kutyafuttatók, utcai kutyaillemhelyek kialakítására lehetne fordítani, tehát a problémát KOMPLEXEN kellene kezelni.
A primitív pórázrendelet EGYETLEN ALJAS CÉLJA A BÍRSÁGBEVÉTEL BIZTOSÍTÁSA, továbbá nem számol azzal sem, hogy a mozgáshoz szokott ebekből milyen agresszivitást vált ki, ha ott sem lehetnek szabadon, ahol nem veszélyeztetnek senkit és semmit.
Ugyanolyan aljas lehúzás, mint indokolatlan helyeken a fizetőparkolás bevezetése.

Se autóm, se kutyám nincs, de jogászként aggódva nézem ezt a típusú szabályozásai folyamatot.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:21:04

@Hmmm...: Igazad van, jogos a megállapítás, de az is nyilvánvaló, hogy ezt nem oldja meg a pórázrendelet.
Okos, komplex szabályozás kell(ene). Erre viszont nem alkalmas a jelenlegi hatalmi elit, amely immár 25 éve képtelen bármely jelenséget komplexen szemlélni.

midnight coder 2015.08.12. 11:32:09

@Krumpli Bogart: "Mert minél több embert ismerek meg, annál jobban szeretem az állatokat. "
Akkor költözz össze egy embervő tigrissel.

midnight coder 2015.08.12. 11:35:14

@Krumpli Bogart: "s nincs mindig rend, de még állatszőr is akad itt-ott."
Afrikában a nyam-nyamok ezt olyan szintre fejlesztették, hogy benn lakik a kecske a kunyhóban. Van még hova fejlődni.

2015.08.12. 11:36:17

@Váradi István László:-nak teljesen igaza van mindenben, ráadásul kiválóan írja le, amit leír. Ellenben @Krumpli Bogart: például a tipikus hisztérikát testesíti meg, azzal a borzasztó általános téves érvvel, hogy a pórázrendelet célja a pénzbeszedés lenne. Kizárt, hogy a kerület arra hajt, hogy majd a kétszázezres bírságokból tömik meg a kasszát, a bírság összege azért túlzott, hogy valóban elrettentő legyen, és ezzel egyet is értek. Szép dolog szeretni az állatokat, de a közösségi együttélés során tekintettel kell lenni másokra, és bizony, nem az édes, cuki kutyuska az előbbrevaló a sorban. Az állattartás magánügy, vagyis a gazdára tartozik, egészen addig, míg nem érinti a közösséget, például utcai kutyaszar-özön, félelemkeltő, szabadon engedett kutyák képében. Az már közügy, ami mindenkire tartozik, és meg kell oldani, ha szép szóval nem megy (és eddig se ment) akkor (alkalmasint túlzó) szigorral. Továbbra is azt mondom, a hobbiját mindenki intézze úgy, hogy az ne zavarjon másokat, legyen szó jazzdobolásról, bringázásról, sportlövészetről, vagy éppen kutyatartásról.

Prosectura3 2015.08.12. 11:37:44

K***ára fosok a pirézektől, drogosoktól, idióta nyomuló hajléktalanoktól - akik képtelenek betartani a normális együttélés szabályait, agresszívek, vagy simán csak pszichiátrián lenne a helyük, és teljesen kiszámíthatatlan, hogyan reagálnak a nemleges válaszomra a "csak egy kis aprót, tesa!" mantrájukra. Ezeket persze el kell viselni, hiszen ők is "emberek". Ők ordítozhatnak este tízkor az ablakunk alatti parkban, akkor már nem mászkálnak a közterületisek/polgárőrök, a rendőrök meg arra nem járnak, mert kocsival oda nem lehet behajtani.
Amúgy szerintem több az eldobált csikk a közterületeken, mint a hátrahagyott kutyasz*r.
Még egy kérdés - a pórázon sétáltatás megoldja a kutyagumi fel nem szedésének problémáját???

pervie but hot (törölt) 2015.08.12. 11:43:57

Volt olyan, hogy lemérgeztek egy környéket kevésbé toleráns, korábban semmibe vett polgárok. Akkor érdekes módon az összes kutyabuzi becsicskult és szájkosár-póráz kérés nélkül is felkerült a dögökre. Bár a szarjukat akkor se szedték össze.

midnight coder 2015.08.12. 11:44:42

@Krumpli Bogart: "Tudtad, hogy a rendpártiság abból fakad, hogy az alacsony intellektusú ember bizonytalanul mozog az őt körülvevő világban, állandóan retteg attól, hogy valami baj lesz, ezért sosem próbálkozik semmi újjal, fél, bezárkózik, beszűkül és szabályt, tiltás akar, mert ez a karó, amibe gyenge lelke kapaszkodik."

Ha ezt egy amerikai mondja, akkor teljesen egyetértek vele. De itt Európában ahol az ember szabadságjogai minimalizálva vannak, ez egy nagyon vicces hivatkozási alap.

Ha azt mondjuk, hogy állam bácsi megvéd mindentől, akkor legyen szabályozás. Ha azt mondjuk, hogy nem, csináljanak a kutyások amit akarnak, ám legyen, de akkor kérném hozzá a szabad fegyvertartást és fegyverviselést is. És általában az amerikai jogrendet.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:45:47

Sok ember tudatlanul, csak a szeretet/vagy a divat által vezérelve szerez kutyát.
Én úgy gondolom, hogy lehetne önálló ebtartási szabályozást alkotni.
Meg lehetne határozni, hogy milyen típusú lakókörnyezetben mely ebfajtákat, illetve milyen méretű/súlyú ebet milyen ebadómérték mellett lehet tartani.
A leendő kutyatulajdonosnak az ebtartás gyakorlatáról és a vonatkozó jogszabályokról önkormányzat által szervezett oktatást kellene tartani és csak ezen való részvétel esetén kaphatna engedélye ebtartásra.
Rendszeres állatorvosi szemlét lehetne előírni optimális gyakorisággal.
Szabályozni kellene, hogy az ebadó fejében az önkormányzatnak pontosan milyen KÖTELEZETTSÉGEI vannak, nehogy már kegy legyen a kutyafuttató kialakítása.
DNS-minta alapján azonosított kutyaürülék után NORMÁLIS ÖSSZEGŰ bírság, többszöri ismétlődés esetén az eb elkobzása. (Csak azért, hogy ne ösztönözzük a köztereseket bírság érdekében csalásra, mint ahogyan pofátlanul csalnak a parkolási bírságolással).
Egy komplex szabályozáson hozzáértő embereknek (jogászoknak, állatorvosoknak, közgazdászoknak) hosszú ideig kellene dolgozni.
Nem pedig becsapni egy mondatot a pórázról, idióta bírságmértékkel és mint aki jól végezte dolgát szítani a feszültséget az egyszerűen gondolkodó emberek között.

Lángharcos 2015.08.12. 11:51:13

@Házlakó: Nem kell egy szintre emelni a kettőt, de nem leszel tőle védettebb állat, mert hagytad magad felcsinálni. A tolerancia mindkét irányba működik, neked is el kell viselned másokat. Mások is megpróbálják elviselni a koszos, ordító, rendetlenkedő kölykeidet.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:53:13

@midnight coder: Jó lenne látni, hogy ez a pórázrendelet NEM SZABÁLYOZÁS.
Több, mint 30 éve vagyok a jogi pályán, hadd legyenek aggályaim.
Ez egy minősíthetetlen szar.

2015.08.12. 11:53:38

@Krumpli Bogart: pedig kegy a kutyafuttató, mert ennyi erővel legyen gördeszka meg bringapark, hobbi lőtér, zongora meg fürdőmedence minden parkban, meg a sok egyéb kutyafüle. A kutyások a kutyafuttatót igenis ajándékba kapták, köszönjék meg, és használják.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:53:54

@Traktoros lány: Hol van már a változó kor? :))))

Lángharcos 2015.08.12. 11:55:20

@ördög_: Arról van szó, hogy a kutyák egy nagyon nagy része képes fegyelmezetten menni a gazdája mellett, és csak ott áll neki futkosni, ahol a gazdi azt megengedi neki.

Ahogy gyerektartásra is vannak alkalmatlan személyek, ugyanúgy vannak alkalmatlan kutyatartók, vagy olyanok, akik tudatlanok és nem tudják, hogyan kéne ezt másokkal együttélve csinálni. De azért, mert van pár elvetemült és lehetetlen ember ne szopjon már mindenki kulturáltsági állapotától függetlenül.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:55:36

@shitgun: Jelenleg ajándék, mert nincs normálisan megállapított ebadó. Ha nincsenek komolyan szövegértési problémáid, olvasd el még egyszer, hogy mit írtam, de ha gondot jelent, nem fáradj vele.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 11:59:25

@Lángharcos: Az pedig a legjobb kombinácó, ha jó gazdi és jó szülő együtt tartja az állatot és a gyereket, mert abból derűs és toleráns, szabálykövető felnőttek és állatok lesznek.

Házlakó 2015.08.12. 12:09:23

@Lángharcos: Egyszintre helyezni a gyerek és a kutyák dolgát azt mutatja, hogy valami végzetesen elromlott egyesek lelkében és elméjében.

Lángharcos 2015.08.12. 12:16:48

@shitgun: Amiket felsorolsz, mind létezhetnének. Jobb helyeken léteznek is.

Lángharcos 2015.08.12. 12:26:45

@Házlakó: Nézőpont kérdése. Nagyon sok hasonlóság van a gyermektartás és a kutyatartás között:

- a felnőtt felelős érte
- a kedvence kárt okoz másoknak (rongáló gyerek a boltban, lakásban, ablakból ledobott virágcserép stb, harapós kutya, harapós gyerek)
- a kedvence zavar másokat (hangoskodik, visít, kisétál az útra mások elé, random mintázatban futkos, hogy véletlenül se tud, mikor lép eléd)
- a törvény bünteti a kedvenc elhanyagolását
- a felnőtt minden nehézség ellenére azt vallja, hogy a kedvenc tartás érzelmileg megéri neki
- a környezetnek nem vagy csak elvétve lesz haszna abból, hogy te kedvencet tartasz

brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 2015.08.12. 12:29:14

@ördög_:

"Senki nem akar kiirtani senkit, csupán abból van elege az embernek, hogy a kutyák után a gazdáik többsége nem takarít fel, a környék meg tele van szarral és húggyal, ami tönkretesz mindent. Itt élek több, mint 5 éve és azért nem szándékozom itt letelepedni, mert az egész környék gusztustalan és élhetetlen a kutyapiszok miatt. "

Abból nekem is elegem van, hogy a kutyások jelentős része nem takarít fel a kutyájuk után. EZÉRT kéne büntetni, nem azért, mert a jólnevelt kutyámmal póráz nélkül sétálok.

"Ne erőltessék már rám a nyamvadt hobbijukat, én sem erőltetem az enyémet senkire, pláne nem okozok vele másnak kellemetlenséget."

De, nekem bizony időnként kellemetlenséget okoz más hobbija. Pl. a szomszéd hangosan hallgatja a zenét vagy dobol, az utcán előttem sétáló dohányzik, az a szerencsétlen meg biciklivel közlekedik az úton! Nyilván nem kell a végletekig tűrni, de valamennyit azért érdemes a békés együttélés érdekében. A fenti pédákon: elfogadom, ha hangosan akar zenét hallgatni - vagy gyakorol dobolni -, de tegye meg, hogy ezt nem hétköznap éjjel teszi. A dohányzást ugye nem is olyan régen sok helyen betiltották, de azért az utcán sétálgatva szabad. Ezt el kell fogadni, max. ha nagyon zavar,, akkor kikerülöd.
A biciklisek meg egy külön téma, nem fejteném ki bővebben.

"A pórázzal kapcsolatos vitát meg nem is értem, ha nekem lenne kutyám, én felraknám rá a pórázt akkor is, ha nem lenne kötelező, semmi kedvem nem lenne végignézni, ahogy az állat valami miatt megindul, kirohan az úttestre és elüti egy autó.

Ahhoz sem hangzik túl jól, hogy bringázok, elém rohan egy dög és
emiatt perecelek egy akkorát, hogy darabokban visz el a mentő."

Én sem szívesen nézném végig. Ezért is tanítottam meg a kutyámnak, hogy soha, semmilyen körülmények között nem mehet le az útra, ha én nem adtam rá engedélyt.:) Akkor sem, ha épp nagy játékban van egy pajtásával és akkor sem ha ott szalad egy macska. És a bicikliút előtt is le kell ülnie.

"Az nem nem kérdéses, hogy ha nekem vagy a gyermekemnek jönne egy kutya, azonnal rendőrt hívnék."

Nyilván, ha megharap egy kutya, akkor hívj rendőrt nyugodtan!

"A pórázellenesek nem gondolják végig, hogy a póráz a kutyájukat és őket is védi?"

Szerintem azért az egyértelmű, hogy a kötelező pórázhasználat nem a kutyásokat védi. Én két esetben érzem szükségesnek a pórázt.
Az egyik az, ha valaki nem tudja kontrollálni a kutyáját. Erre lenne jó ha lehetne vizsgát tenni, hogy az én kutyám kontrollálható és akkor nem kell póráz.
A másik az, ha tömeg van. Pl. tömegközlekedésnél teljesen jogosnak érzem a kötelező pórázhasználatot, még a szájkosarat is.

Lángharcos 2015.08.12. 12:29:46

@Krumpli Bogart: :) Egyetértek. Az állat a gyereknek is jó gyakorlás, hogy miképp vállaljon felelősséget.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 12:32:03

@Lángharcos: Ennek az általános magyar gyűlölködésnek a dilettáns szabályozás és sok esetben a szabályozatlanság az oka.
Húsz éve meghalt a kutyám, de már akkor is egymásnak feszült a kutyás/nemkutyás közösség.
EGYES ebtartók botrányos módon fittyet hánytak a közösségi együttélés szabályaira, az erre hivatott szervek pedig nem teljesítették kötelezettségüket és nem szabályoztak, nem léptek fel a rendbontókkal szemben, hanem hagyták elszabadulni az indulatokat, aminek eredménye itt fent látható.
Most pedig sunyi módon terelve a felelősségüket, vagy csak egyszerűen butaságból, pórázrendelettel akarják megoldani a problémát. A fent őrjöngő emberek egyszerűen nem látják, hogy a kialakult helyzetért nem az ebtartós a felelősek és a pórázrendelet nem oldja meg a problémát.
Hab a tortán, hogy nem csak az ebtartást szabályozzák ilyen idióta módon, hanem így működik az egész ország és a jelek szerint az elkövetkező évtizedekben sem lesz változás ezen a téren.
Azok a polgárok ugyanis, akiknek ilyen egyszerűen működik az agyuk, nem is tudják kikényszeríteni a szakszerű szabályozást.

The Ghost Wolf O1G · https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw 2015.08.12. 13:03:46

@Házlakó: Te nagyon egyszerű. de ugyanakkor rövid emlékezetű lélek. A 80-as években egyszer már tényleg volt ebadó. Nem ebben az általad óhajtott havi 5000 forintos összeggel, de csak egy dolgot ért el vele az akkori kormányzat. A kóbor kutyák ugrásszerű elszaporodását.
Szóval gondolkozz el ezen, környezetterheléssel egyetértek. Én mindig összeszedem a kutyáim után a kutyaszart. DE azt azért elvárnám, hogy az FKF Zrt. odafigyeljen a gyűjtők rendszeres ürítésére. De az ebadó az egy baromság.

Lеncsés István 2015.08.12. 13:05:41

@Traktoros lány: Gratulálok a gazdájának! Engem egy kutya sem harapott meg. A legnagyobb kutyám pl úgy kedveskedik nekem hogy a szájába kapja a kezem. De olyan óvatosan fogja, hogy egy tojás nem sérülne meg benne.
Ha a kutya a gyerekeket bántotta, akik a szemében a rangsorban hátrébb vannak mint a gazda, akkor ott súlyos nevelési gond van a kutyával. Egy négytagú család plusz kutya esetében a rangsorban a négy ember van elől és kutyának kb a 10.-nek kell hinnie magát. Ezt eléggé egyszerű elérni.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 13:18:28

@The Ghost Wolf: A gondosan kidolgozott (és nem hülye módon bosszúból bevezetett) ebadó szerintem azért nem baromság, mert az így beszedett közpénzből az ebtartó közösség szolgáltatásra is igényt tarthatna. Éppen ezért az ebadót át is keresztelném ebtartási hozzájárulásra és olyan módon szabályoznám, hogy abból ne épülhessen stadion, meg kisvasút.
Sőt, állategészségügyi biztosítást is elképzelhetőnek tartanék, államilag támogatott ivartalanítás is befigyelhet, meg a felelős állattartás népszerűsítésére is juttatnék némi pénzt, legfeljebb egy luxusautóval kevesebbet kapnának világklasszis focistáink.

A lényeg, hogy ha minden problémát komplex módon vizsgálunk, akkor nem követünk el ilyen hibát, mint a hülye pórázrendelet.

Az ebtartási hozzájárulás miatt kirakott ebeket a beültetett chip miatt könnyen lehet azonosítani, de az anyagi okból elhagyott állatok begyűjtésére is kidolgozható valamilyen módszer.

Házlakó 2015.08.12. 13:23:48

@The Ghost Wolf: Környezetterhelési díjnak vagy ebadónak hívják, tökmindegy. Lényege az, hogy a mérhetetlen károkat okozó kutyatartás valamennyi visszatérítsen a ráfordításokból. Az pedig, hogy szerinted bevezetése esetén elszaporodnának a kóbor ebek, azt jelenti, hogy te sem bízol a lánglelkű ebtartók szeretetében, ha némi áldozatot kell hozni az általuk okozott károk enyhítésére. Amúgy meg pár hónap alatt levonul a kóbor ebek hada és azon túl majd csak azok tartanak kutyát, akik valóban érdemesek rá.
Szerintem városi lakásban kutyát tartani az igazi szivtelenseg es önzés.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 13:32:50

@Lеncsés István: A kutya falkaszellemben gondolkodik, s ha látja, hogy a falkavezér a falka tagjának tekinti a macskát, akkor azt sem fogja bántani. :)))

Egyébként az un. gyerekharapás ügy legtöbbször egyszerűen "baleset" a szónak abban az értelmében, hogy a kutyát váratlanul éri fizikai hatás és rosszul reagál.

Az én kutyám egy apukát "támadott meg" (megfogta a bokáját), aki feldobta a gyerekét és a kutya azt hitte, hogy bántani akarja.

Rossz reakció bármely emberrel is előfordulhat: pl. egy apa megtámadta az éjszakára kiszökött fiát, amikor az visszamászott a szobájába az ablakon, mert azt hitte, betörő.

Ezek az élet velejárói. A közlekedés is veszélyes....anya-lánya meghal motorbalesetben és mégis közlekedünk tovább.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 13:34:34

@Házlakó: Sorolnád a "mérhetetlen károkat"?

Krumpli Bogart 2015.08.12. 13:42:04

Munkakutyák segítik a rendőrök bűnmegelőző és felderítő munkáját, a vakok életét, vannak rák diagnosztizálására kiképzett kutyák, hegyi mentők, vízimentők, katasztrófaelhárítók munkakutyákat alkalmaznak, nyájat terelnek a kutyák.
Kedvtelésből tartott kutyák őrzik a portákat, lakásokat a betörőktől, lelki támaszt nyújtanak magányosan élő, vagy idős embereknek, vigyáznak a kisbabákra, segítenek a mentálisan sérült emberek gyógyításában, kutyás közösségi kapcsolatok jönnek létre.

Milyen mérhetetlen károkról beszélünk?

Krumpli Bogart 2015.08.12. 13:49:38

A kutya a természet része és a városi lakásban élő ember sem él kívül a természeten, hiszen madár száll az ablakára, berepül a légy és a szúnyog a lakásába, szoba- és balkonnövényeket nevel.
Mért okozna mérhetetlen károkat a helyes ebtartás?

Házlakó 2015.08.12. 14:14:25

@Krumpli Bogart: Elég, ha a felújítást követően hetek alatt tönkretett parkokat, kipusztìtott növényzetet említem, vagy mondjam, hogy az utcákon körbe kell keríteni a fákat, ha életben akarjuk tartani? Be kell keríteni mindent, a tiltó táblák ellenére mindenütt kutyák vannak, a hol fa, bokor fű van. Mert a lánglelkű gazdák 95%a lusta elmenni a kutyawchez, futtatókhoz? Melyek megépítése fenntartása elég sok pénzbe kerül, amit értelmes dolgokra is lehetne fordítani.
Amùgy meg a fegyelmezetlen tartókon kìvül nem az baj hogy kutya van, hanem az, hogy rengeteg kutya van.

szamaritánus 2015.08.12. 14:31:58

nem mindig volt kellemes olvasni a kommenteket, mert sokszor az jött át, hogy bigott kutyások és kutyaellenesek személyeskedve oltogatják egymást.
engedjetek meg pár észrevételt.
kutyás vagyok, de nagyon megértem az ellenzők álláspontját is, éppen azok miatt a kutyások miatt, akik szarnak a társadalmi-közösségi normákra. az alábbiakban felsorolnék pár szempontot pro és kontra. nem fogok különbséget tenni, állást sem foglalok egyik mellett sem. elég annyi, hogy kutyás vagyok, jól érzem így magam, de nem tudom tolerálni gazdatársaim minden cselekedetét.

kutyás szempontból:
- egy ebnek - pláne egy olyannak, amely egy menhelyi, 1,5 m2-es kennelből szabadult - igenis lehet kényelmes lakásban lakni, ha naponta 2x legalább 30-40 percet szaladhat. bárki, aki mást mond, nem ért a kutyákhoz.
- egy igazán jólnevelt kutya bármikor, bárhol behívható.
- sok embernek - magányosaknak, időseknek stb. - igenis rendszert visz az életébe a kutya, akiről gondoskodni kell
- kutyázni HATALMAS BULI. remek élmények, vicces pillanatok, társas események kötődhetnek egy ebhez. lehet ismerkedni, barátokat szerezni. a kutyának is nagyon jó, amikor a többi ebbel vidáman szaladgál esténként.

nem-kutyás szempontból:
-NAGYON gáz, amikor a járda úszik a pisiben. a házunkban van olyan gazda, aki annyi fáradságot se vesz, hogy legalább az út szélére állítsa a kutyát: rögtön a kapu elé pisilteti. EZ MI? otthon ők a szoba közepére szarnak?
- igenis tolerálni kell, hogy lehetnek olyanok, akik - valós vagy vélt - sérelmeik, negatív élményeik miatt félnek a póráz nélkül futkosó ebektől. nem kell mindenkinek szeretnie őket, ezt nem lehet elvárni.
- támogatom a kutyát utcán vécéztető emberek elrettentő büntetését.

végszóként annyi, hogy kicsit toleránsabban, emberségesebben kellene hozzáállni mindkét oldalról, figyelve egymásra és az igényességre. rögtön más lenne minden...

Házlakó 2015.08.12. 14:34:05

@Váradi István László: Gratulálok okos, megfontolt soraihoz, melyekkel teljes mértékben egyetértek.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 14:54:06

@Házlakó: Hol van mindez? Ott, ahol késelnek Drogteszt Máté migránsai?

Krumpli Bogart 2015.08.12. 15:10:14

@szamaritánus: Ezzel egyet is értek. De pórázon is üríteni fog a kutya és pórázrendelet nélkül is büntetendő minden köztisztasági szabálysértés, mégsem bünteti senki. Nálunk emberek pisilik végig minden nap a ház falát, az üzletek bejáratát, emberek szarnak a kocsi mellé, emberek hányják végig a járdát, emberek vagdossák földhöz a sörösüvegeket, emberek, emberek dobálják szét (járdán, parkban, játszótéren, buszmegállóban, pinceablakban) a megevett/megivott ételek csomagolását, emberek dobálják szét ugyanitt a csikket és a szotyolahéjat, emberek zaklatnak, vernek, villamos alá löknek más embereket. Emberek ordítanak éjjel részegen, emberek bőgetik a motort, emberek autójából megy a mélynyomó éjjel, emberek tojnak rá, hogy egész éjjel szól a riasztó.
Egyik súlyosan zavaró magatartásnál sem volt kutya.
Egyszerűen hülyeség, hogy rend és tisztaság lesz, ha a kutyát pórázon tartják és bírságolnak.
Elképesztő, hogy mennyi lomha agyú ember van....

2015.08.12. 15:24:59

@Krumpli Bogart: azt miért nehéz megérteni, hogy attól, hogy vannak más problémák (amiket felsorolsz), még a kutyákkal kapcsolatos (jól körülhatárolható) problémák is létezőek, zavaróak, relevánsak? Vagy ha emberek okádnak az utcákra, akkor hadd szaladgáljon (és közben kedvére szarjon) a kutya is keresztül-kasul a járdán? Relativizálás mond valamit? Az egyik baromság nem ad létjogosultságot a másikra. Ha kutyatartókat megregulázzák, nem oldódik meg minden gond, csak a kutyákkal kapcsolatos, és attól még nyugodtan lehet a többi dolognak is nekiállni, azokat rendberakni.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 15:29:01

Tehát: A veszélyeztetés kutyával és a köztisztasági szabálysértés problematikája remekül szabályozva vagyon hosszú évek óta.
Csak sajnos azok a hatóságok, akiknek ez lenne a feladata, nem szereznek érvényt a törvénynek.
Amikor borul a bili, akkor hoznak egy új szabályt, aminek majd szintén nem fognak érvényt szerezni.

A poster ott követte el a hibát, hogy egy jogalkotási szakmai hibát megvitatásra bocsátott laikusoknak, akik nem értik ugyan, de hatalmas, indulatok által vezérelt véleményük van róla.

Kedves Zsuzsa! Én szeretem ezt a blogot, de a magyar társadalom nem érett ilyen problémák megvitatására. A jogalkotási folyamatban döntési pozícióban lévő pártkatonák pedig sem szakmailag, sem erkölcsileg nem alkalmasak arra a feladatra, amit végeznek.
Így születik a pórázrendelet.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 15:31:08

@shitgun: Értsd meg, hogy a kutyaproblémára van már szabály (bár lehetne sokkal jobb komplex szabályozás is), de azt senki nem érvényesíti, ezért fölösleges új szabályt alkotni, ami még jogsértő is.
Nem hiszem el, hogy ezt nem lehet megérteni.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 15:35:06

@shitgun: Harminc éve vagyok a jogi pályán, ebből 25 az idióta jogalkotással sokkol. A hajléktalanproblémára s van már törvényes szabály, nem kell törvénytelen rendeletet alkotni arról, hogy nem szabad az utcán lakni.
Minden hajléktalant el lehet tüntetni köztisztasági szabálysértés miatt a közterekről. Évtizedek óta Érted????? Csak senki nem tünteti el őket, hanem csinál egy rossz szabályt. A hajléktalanok pedig - a kampány lecsengése után - még mindig a köztereken vannak.

The Ghost Wolf O1G · https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw 2015.08.12. 15:36:57

@Házlakó: Légyszíves sorold már fel nekem, hogy mik azok a "mérhetetlen károk" amiket a kutyatartás és a kutyák okoznak. De itt ne a gyerekkori frusztrációidat kezd sorolni hanem a tényeket, ha lehet számokkal alátámasztva.
Annak pedig olvass utána, hogy mi is az ami kell a kutyának. Nem a hatalmas területek, hanem az emberek (elsősorban a gazda) közelsége.

Commentes 2015.08.12. 15:41:31

@Krumpli Bogart: Ön egy végtelenül intelligens és számomra szimpatikus, empatikus ember, aki tájékozott és elfogulatlan. Miért mérgezi még ostoba, szemellenzős válaszokkal magát? Sajnos a blogot kevesebben találják meg mint kellene, ezért úgyis csupán hangoskodás és tények nélküli ócsárlás lesz a vége. Annyira sokan belovallták magukat a személyeskedésbe, hogy még annyira sem szégyellik a butaságukat, hogy észre sem veszik, hogy a póráz nem állítja meg az anyagcserét! :D Teljesen másról óbégatnak, de teményeim szerint élik tovább megkeseredett, magányos, társadalmilag kiszorított életüket. Ha a kutyatartás szabályokhoz kötött lehetne, akkor én szeretném, ha mindenki IQ szintjét felmérnék az országban, hogy azok, akik így lejáratták magukat még itt is, ne garázdálkodhassanak sehol szerteszét! Legtöbbjük munkanélküli, elvált, senkinek nem kellő, megcsalt, csúnya, tilosban parkoló, szemetelő, elhanyagolt, sikertelen ember, akik a látható pszichikai frusztráció nyomorában élnek. Sajnos rájuk sem póráz, sem szájkosár nem tehető. Itt találtak valamit, ami a pitiáner életüket színessé teszi, és nem látnak a saját orruknál tovább. A cél ez volt, betalált, a választások előtt kellett egy jutalomfalat a ,jónépnek', hogy eltereljék a figyelmüket.
Zavaró kutyások?! Emberek ti ostobák! Jártatok már az utcákon? Itt nem arról kell vitázni, hogy kit mi zavar, hanem, hogy milyen közbiztonsági, egészségügyi és financiális károk keletkeznek nap, mint nap! Azt tudja valaki, hogy a betörések száma a 13. Kerületben az egyik legmagasabb? Kamerák kellenek, betartható rendeletek! De legfőképp kamerák, hogy a ti kutya nélküli károkozásaitok se maradjanak büntetlenül!!!!

Medgar 2015.08.12. 15:43:52

@Nikolett Bncz: Teherbe kéne esni, vagy legalább örökbe fogani egy gyereket. A kutya egészséges embereknél nem töltheti be a gyerek helyét.

Házlakó 2015.08.12. 15:44:33

@The Ghost Wolf: Ezt már leírtam, olvass vissza kicsit és megtalálod.

2015.08.12. 15:47:37

@Commentes: Te viszont rémesen ostoba vagy. Krumpli Bogartnak meg van pasija, írta fentebb, felesleges smúzolni. Annyira tipikus kutyás felsőbbrendű szöveg, hogy aki kutyatémában beszól, az nyilván magányos, elkeseredett, kitaszított véglény. Mert ugye lelki békét, anyagi és erkölcsi magasságokat csak kutyásként lehet elérni. Minősíthetetlenül ostoba gondolatmenet, és ne mondd, hogy nem erre gondoltál, mert ezt írtad. Ennyi erővel minden kutyás lelkibeteg, instabil személyiség, akiknek nincs barátjuk, párkapcsolatuk, így egy állatba kell vetíteniük az érzelmeiket, és egy állat kell ahhoz, hogy emberi kapcsolatot kezdeményezzenek. Pont annyira érvényes, mint a fenti hőbölgésed.

Commentes 2015.08.12. 15:52:33

@Medgar: , ..... Nem töltheti be a gyerek helyét.' Újabb ötlet! Filozofáljunk erről, hogy mi normális és mi nem? Elvégre azt is megszabhatnánk, hogy ki hogy érezzen? Nem?
Igen kedves Medgar, a gyerekek sem makulátlanok... Hmmmm... És ki a hibás??? Jaaaa! A szülők! De itt a lényeg az, hogy vagy elfogadod vagy sem, mielőtt jobban beleéled magad, sokan mar a kutyát választják! És tudod ők vannak annyira intelligensek, hogy nem kérdőjelezik meg a te hozzáállásodat az életed döntéseiben!

Házlakó 2015.08.12. 15:54:53

Szerinted akik itt véleményt mondanak és történetesen nem osztják a tiédet, azok mind frusztrált, magányos, munkanélküli, unatkozó stb. Ezen a szellemi nívón, ezzel a hozzáállással csak magadat minősíted.

2015.08.12. 15:55:50

"Commentes 0 bejegyzést írt és 2 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban. 2015.08.12. óta tag." Bájos, hogy beregeltél, hogy mindezt elfröcsögd.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 15:56:36

@Medgar: Ez így nem teljesen igaz, mert én pl. 54 évesen már nehezen tudnék teherbe esni - de ha megtenném, arról szintén mindenkinek meglenne a magvas véleménye - , meg aztán szerintem örökbe sem fogadhatnék, ezért gyerekpótléknak jöhet(ne) a kutya.
Meg aztán van, aki egyedül él, mert nem talált magához való társat (pl. azért, mert sok az állatgyűlölő ember), vagy elvált, vagy megözvegyült, vagy önfeláldozós hivatása van (pl. pap).
Ezek mind lehetnek egészséges emberek.
Az élet kissé bonyolultabb, mint ahogy első pillantásra tűnik. :))))

Commentes 2015.08.12. 16:02:30

@shitgun: Nem kell kutya, Isten ments, hogy legyen neked!!! Te a minőségi soraiddal már leszerepeltél, nehogy beszerezz egyet! :D :D :D
Tudod lehet, hogy meglep, de amennyire gondolatolvasónak hiszed magad, annyira fogsz mellé! Ne feltételezz! Elég sokszor ami ott van, nem kell se több, se kevesebb! Nyilván úgy nem írogathatnál a nap bármely szakában mert akkor kénytelen volnál beletörődni mások véleményébe, és nem azzal töltenéd az idődkét napja, (ami arról árulkodik, hogy a szerencsétlen teknősöd mellett jó munkád, nagy családod és sok barátod van :D), hogy a saját véleményed másokra erőltesd és hasonló stílusú hozzászólókat toborozz.
A magyar nyelv szépségeiből neked az 500-as szókincsed aminek a fele szleng, már eldöntötte hová tartozol!

Commentes 2015.08.12. 16:06:59

És köszönöm, hogy lecsekkoltál! Te magad tetted közzé, hogy én bizony nem érek rá ilyesmikre, mert megvan ami neked nincs. Van egy rossz hírem. Ráadásként ez nem számít! Hitted volna, h új hozzászólóknak is lehet véleményük? :D Digitális pórázt nekik!!!! :D : D

2015.08.12. 16:07:17

@Commentes: Tanár úr:) Önigazolásból ötös! Hajrá, ön übermensch:))) (Mellesleg mintha ön is munkaidőben írna épp most is, hmmm?)

Commentes 2015.08.12. 16:09:29

@shitgun: Sajnost ezt nem fogod tudni kinyomozni :D de kettő nappal én kicsit visszavennék! Elárulod magad! Tudsz te ennél többet is! ;)

2015.08.12. 16:11:06

@Commentes: akarja a franc kinyomozni. Annyira nem vagy érdekes.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 16:13:40

Szerintem pedig nem kellene egymás torkának esni, hanem arról kéne beszélni, hogy mi szükség van a pórázszabályra, ha kutyával való veszélyeztetésre van önálló szabálysértési tényállás?
Hogy áll ennek a gyakorlata a XIII. kerületben?
Miért van kutyaürülék az utcán? Hány szabálysértési eljárást indítottak emiatt és mi lett ezeknek az eredménye?
Milyen kutyatartókat tömörítő civil szervezetek működnek a XIII. kerületben, őket hogyan támogatja az önkormányzat és mit tesznek azért, hogy hanyagabb társaik betartsák az ebtartás szabályait, az egyéb jogszabályokat és a társadalmi együttélés íratlan szabályait?
Megvizsgálta-e valaki, hogy miért fajult el így a helyzet kutyások és nemkutyások között és kinek, mit kellene tennie annak érdekében, hogy a jövőben más kérdésben ne alakuljon ki ilyen szégyenletes viszony a polgárok között?

2015.08.12. 16:23:26

@Krumpli Bogart: "mi szükség van a pórázszabályra, ha kutyával való veszélyeztetésre van önálló szabálysértési tényállás" - talán mert szarnak rá az emberek? Épp az általad szakmailag nagyratartott poszter fejtegeti a posztban, hogy az a tényállás mennyire homályos, ha pedig ilyesfajta jogászkodással fogást lehet találni rajta, miért baj, ha egyértelműsödik a helyzet, és szabályozás köti pórázhoz az ebeket?

Krumpli Bogart 2015.08.12. 16:59:53

@shitgun: Erre nem fognak szarni? Ki a felelős azért, hogy egy jogszabályra szarnak az emberek? Vegyél már vissza magadból és próbáld dolgoztatni a szürkeállományodat. Hidd el, semmi bajod nem lesz tőle,

Krumpli Bogart 2015.08.12. 17:07:39

@shitgun: Ha te szakmabeli vagy(amit kétlek) indokold meg, mi a szakmai kifogásod a poster ellen.
Ha meg nem vagy szakmabeli, akkor milyen alapon vonod kétségbe a szakmaiságát?

2015.08.12. 17:16:03

@Krumpli Bogart: rosszul értelmezed, nem én vagyok szakmabeli, hanem az általad szakmailag nagyratartott posztoló írta a posztban, hogy a pórázzal kapcsolatos szabály nem egyértelmű, így ezt vele vitasd meg. Szakmailag. Én senki szakmaiságát nem vontam kétségbe, pont a posztoló szakmaiságára alapozva mondtam. Ne kezdődjön már a jogászhiszti. És a stílusod, valamint a hozzászólasaid objektivitása, mielőtt ejálulnál magadtól, pont olyan ócska, mint az enyém, szóval dobd le azt a nagy mellényt. Szakmailag.

The Ghost Wolf O1G · https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw 2015.08.12. 17:18:06

@Házlakó: Valami homályos "mérhetetlen károkozásról" olvastam, de én azt kértem számokkal próbáld meg alátámasztani a mérhetetlen károkozást.
Amiket te leírtál, azokat emberek is elkövetik, amikor a parkokban, árnyékos utcákban piszkítanak, vagy ez téged nem zavar mert nem kutya csinálja? Vagy amikor a frissen gyepesített parkban a járókelők kitapossák a füvet, mert "levágják" az utat a füvön keresztül.
Szóval számokat és összegeket kérek a "mérhetetlen károkozásokról".

Házlakó 2015.08.12. 18:24:50

@The Ghost Wolf: Nem érdekel mit kértél, ha visszaolvasod a korábbi beírásokat megkapod a választ. Gyengék kedvéért írom h most a kutyákról van szó, nem kellene összmosni, hasonlítani más gondokkal. A hajléktalanokra való hivatkozás irreleváns a canismergaról szóló vitában. Ez pont olyan mint mikor évtizedekkel ezelőtt vki szidta az itthoni viszonyokat,az volt a hivatalos válasz, hogy igen de Amerikában verik a négereket.

Krumpli Bogart 2015.08.12. 18:31:03

@The Ghost Wolf: Azt hiszem, számokat sem a mérhetetlen károkozásról nem kapsz, sem pedig arról a fenti állításról, hogy a kerület lakói többségének álláspontja ez a marhaság. Annál azért több értelmes ember van. :))))

Krumpli Bogart 2015.08.12. 18:46:08

@shitgun: Rendben, akkor most mégis jogászkodom, mert azt tudnod kell, hogy minden szabály betartása és betartatása lényegében jogalkalmazás, ezért nem árt, ha a jogszabályok érthetőek, és végrehajthatók.
Minél több aggályos ballaszt kerül a jogrendszerbe (a törvénygyár ontja a ballasztot képező selejtet), annál gyengébb lesz a jogbiztonság.
Ennek szép példája a szabálysértési törvény és az önkormányzati rendeletalkotás botrányos színvonala és a végrehajtás hiánya.

Az önkéntes jogkövetés ugyanis édes kevés, a hatóságoknak be kell tartatniuk a jogszabályokat. Az önkormányzati hatóságoknak tehát a maga alá szaró hajléktalant és a kutyaszart össze nem szedő ebtulajdonost ellenőrzései során el kellene kapnia, az eljárást meg kellene indítani és a büntetést végre kellene hajtani. Ha ezt következetesen csinálnák (már vagy 25 éve), akkor rend lenne, megszokták volna az emberek, hogy következmények nélkül nem lehet zavarni a közösség nyugalmát.

Csakhogy a közterületesekből parkolóhiénák lettek, kiszervezték a bulit és ők most csak az autósokat baszogatják, mert így lehet kevés munkával sok lét behajtani.
Az önkormányzat leírja papírra a szabályt, majd baszik végrehajtatni (mert nem éri meg neki), leszarja, hogy a polgárok állatként zavarják és marják egymást.
Majd választási ciklusonként újra leír papírra valami szabályt, amivel befogja az elégedetlenkedők pofáját és ismét baszik végrehajtani.
Mit gondolsz, ki fog szaladgálni a szabadon rohanó kutya és az ellenkező irányba rohanó gazdája után ott ahol kb. 40 kutyás van?? Hogy fogják végrehajtani ezt a baromságot napi szinten? Amikor egy sima kutyaszarral szemben nem tudnak eljárni?

makkospacal 2015.08.12. 19:03:14

Commentes ott a kurva magas lovon, ne arról filozofálj, hogy mi a te normalitásod, hanem szedd össze a szart.

Ezekre próbáljatok meg konstruktív választ adni:
- miért alapvetés, szinte szokásjog hogy a kutyákat az utcán ürítitek? Hagyjuk az összeszedést, mert 70%ban nem történik meg és a hugyot, ami napi 3 turnusban kutyánként kikerül, azt nem lehet összeszedni. Miért a köztéren, miért nem a lakásban séta előtt? Van itt ezer zsenimókus, zsenire nevelt kuttyal, biztos ez. Is tanítható, láttam a neten.
- miért nem viszitek be barátotokat éjszakára a kertből? Miért kell a környéken mindenkinek szenvednie az egyébként totál céltalan ugatástól. Azt tudtátok, hogy többnyire azért vonyítanak, mert ki lettek rekesztve a falkából? Normális országokban beviszik. Az örökös nem alvás, rosszul alvás a fentebb említett "mérhetetlen kár" kategória. Ha a szomszéd üvölt kihívom a rendőrt és kijön. Az ugatás viszont alapvetés. Miért?

Létezik egy olyan, hogy csendes környezethez való alapjog... Nyilván nem a körúton...

Krumpli Bogart 2015.08.12. 20:08:08

@makkospacal: Éjszakai ugatásra miért nem hívod ki a rendőrt? Amelyik nem ugat éjszaka, az kint maradhat szerinted?

Megjegyzem, én sosem mertem kint hagyni éjszakára a kutyát, meg a macskát amikor még vidéken laktunk, pedig csendben voltak. Féltettem őket az emberektől. Pesten már fel sem merült, hogy kint maradjanak.

Nem tudom miért alapvetés, az én kutyám - vidékről hoztuk fel 1986-ban - fahamut meg macskaalmot használt a lakásajtó előtt - amit azonnal vittem a szemétbe - mert:
1. flaszterra nem tudott vécézni, mert vidéken a terasz volt a beton, ami már az ember lakóterülete, ahol tilos üríteni.
2. a lakásban sem tudott, mert az az ember lakóterülete.
Hozzáteszem, szuka volt.

Nagyon hálás voltam neki, amikor nem kellett lemenni zuhogó esőben, vagy mínusz 20 fokban sétálni a wc-zés miatt.

Szerinted az miért alap, hogy az emberek a falra hugyoznak és a kocsi mellé, meg a járda közepére szarnak? Miért alap, hogy húszméterenként van egy hányás a járdán? MINDEN NAP.

Lеncsés István 2015.08.12. 20:39:40

@Krumpli Bogart: Nekem mondod, hogy nem bántják a macskát? A két macska veszi el pofátlanul a vizslák kajáját.

Házlakó 2015.08.12. 20:44:50

Annyira primitív arra hivatkozni immár 25ödször, hogy az emberek is tahók ezért a kutyák gazdái is lehetnek azok.

Házlakó 2015.08.12. 21:42:14

@Krumpli Bogart: Miért akar vki számokat kapni ha "mérhetetlen"-ről van szó? Szövegértési vagy gondolkodási zavar?

makkospacal 2015.08.12. 22:05:03

Krumpli. Melyikre hívjam ki a rendőrt? 100 m-es körzetben 30 kutya van. Full nem érted a lényeget. Miért van kint csend időszakban bmeg. Nem akarok én rendőrt hívogatni.
A másik érv már rohadtul szánalmas. Nem az emberek termelik ki a városban utcára kerülő napi 100 tonna szart, és nem az általatok démonizált gyerekek. Itt egy link találomra, Google 2. Találat, van még ezer, olvass: m.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/akar_vaksagot_is_okozhat_a_kutyapiszok/20050927154608
Foglalkozzunk előbb a nagyobb problémával, a kutyával, aztán jöhetnek a hányó emberek százezrei. Édesistenem...

Medgar 2015.08.13. 08:39:54

@Commentes: Ez nem filozófiai kérdés. A gyerek és a kutya nem töltheti be egymás helyét.

Medgar 2015.08.13. 08:44:13

@Commentes: A kutya életének az ember szolgálata ad értelmet, falka vezérként tekint rá. Így ez bármit is teszel egy alá-főlé rendeltségi viszony lesz, a gyerek nevelés viszont partnerséget követel meg. Ezért mondom, hogy a kutya nem tudja pótolni a gyereket.

Krumpli Bogart 2015.08.13. 09:49:44

@Házlakó: Hát még az mennyire primkó és átlátszó, hogy ezernyi, "az illetékes hatóságok által kezeletlen" jogsértés közül a kutyás jogsértéseket kiemelve habzó pofával őrjöngve vered a segged a földhöz napok óta és megpróbálod meggyőzni az embereket, hogy az lesz a megváltás, ha jogellenes pórázrendelettel fogják szénnébírságolni a haragosodat, meg szükséges veszteségként még másokat is.
Kb. 2 hónapig, amíg az önkormányzat kierőlködi magából erre a személyi kapacitást, aztán marad minden a régiben: a kutyaszar is, a póráz nélkül futkosás is, a hajléktalan is, a lomizás is, meg minden idióta hülye szabály, amit nem tudnak végrehajtatni.

Krumpli Bogart 2015.08.13. 09:51:47

@Medgar: Nagyon sok szülő-gyerek viszony nélkülözi a partnerséget. Sajnos.

Krumpli Bogart 2015.08.13. 10:05:35

@makkospacal: Be kell vallanod, hogy pont leszarod a környezeted rendjét sértő magatartásokat, csak a kutyásokkal van bajod, ráadásul mazochista is vagy, ezért nem teszel semmit a jogsértés megszüntetésére,
Tőlem kérdezed, hogy miért van kint csendidőben a kutya? Légyegében az a bajod, hogy kint van a kutya?
Mert hülye a kérdés.
A kutya bármikor kint lehet, de nem zajonghat. Ha zajong, akkor a gazdája szabályt sért, ami miatt feljelentést kell tenni.

Tehát a kutya rak emberhugyot, emberszart, emberhányást, kajás csomagolást, szotyolahéjat, összetört piásüveget, drogtűt, stb. a közterületre és ennek cuccnak a mennyisége kevesebb, mint a széthagyott kutyaürülék?
Kérném a pontos statisztikát arról, hogy konkrétan hányan vakultak meg Budapesten az elmúlt egy évben kutyaürülék miatt.
Emberektől ebolát , AIDS-et, és ezernyi más betegséget lehet kapni, míg ember és állat között a biológiai híd lényegesen keskenyebb. (A nagybátyám hatósági állatorvos volt, így az átlagembert meghaladóan tájékozott vagyok a témában.)

Medgar 2015.08.13. 11:15:47

@Krumpli Bogart: Igen, de itt nem azokról van szó akik kutya helyett tartanak gyereket. A kutya vagy alárendelt (ideális esetben), vagy átveszi a vezetést.

Krumpli Bogart 2015.08.13. 11:48:45

@Medgar: Az ebtatás és a gyereknevelés s megosztó téma.
Mivel itt az ebtartás problémáiról beszélünk, (a gyerek ügyet csak olykor megemlítjük), úgy gondolom - feljebb le is írtam -, hogy az ebtartással kapcsolatos alapvető ismereteket oktatni kellene.

Ami pedig a fóbiákat illeti, azokat is fel kellene ismerni és helyén kellene kezelni. Itt is látható egykét hozzászólásból, hogy ebfóbiásoktól erednek.
A fóbia ellen nincs mit tenni, a fóbiást észérvekkel nem lehet meggyőzni.

Nekem is van fóbiám, többféle is. Pl. rettegek a hernyóktól, kukactól, gilisztáról és minden hasonló szelvényekből összerakott élőlénytől. Rettegek az iszlámtól, minden látható megnyilvánulásától.
De társadalomban élek és része vagyok a természetnek is, ezért kontroll alatt tartom a fóbiámat, nem próbálom meg világrengető katasztrófaként beállítani és nem hisztizek, hogy regulázzák meg a mozlimokat, a kukacos almát áruló zöldségest és a biokertészt.

Az ebtulajdonosoknak pedig be kellene tartani a szabályokat és erre egymást is figyelmeztetni kellene, mert senkinek nem érdeke, hogy így feszüljenek az indulatok érdekcsoportok között.

Az önkormányzati és rendészeti hatóságok pedig tartsák szem előtt, hogy a közösségi együttélés szabályait nem elég megalkotni, azt folyamatosan és következetesen, hatalommal vissza nem élve, be is kell tartatni, ami az ő törvényben előírt feladatuk és kötelességük.

Házlakó 2015.08.13. 13:14:56

@Krumpli Bogart: Intelligens és kulturált hangvételű megjegyzésedre csak azt tudom válaszolni, hogy azért a kutyákkal kapcsolatos gondokról írok, mert itt az a téma. De mintha ezt nem vetted volna észre…

makkospacal 2015.08.13. 13:17:07

Krumpli, bocs, de meguntam, hogy kiforgatsz mindent, tipikus kutyás idióta vagy.
Kutyásokkal érvelni értelmetlen. Mi az isten történik az agyatokkal, amikor a négylábú belép az életetekbe?

Lеncsés István 2015.08.13. 19:58:11

@makkospacal: Te meg tipikus kutyától rettegő idióta.

Lеncsés István 2015.08.13. 19:59:50

@makkospacal: Szar neked. Merre lax? Me akkó m1ek arra bolhabuszt sétáltatni iccaka, h érezd a törődést. :-))

makkospacal 2015.08.13. 23:35:10

Nagyon vicces pityu. Nem rettegek, imádom őket, de nem vagyok kutyabuzi, hogy 4-et tartsak...
Nembaj, addig legyél te is cinikus, amíg tudsz. Változik a világ és lehet, úgy jártok, mint a bagósok.
A paraszt kutyatartók hozzáállására válasz ez a paraszt szabályozási próbálkozás és a felőletek áradó pökhendi, "jogom van költözzé el", beleszarok szemléletetek váltja ki az indulatokat ellenetek.
A megoldásra törekvés csírája sincsen bennetek, csak mások hibáztatása zsigerből.
A magyar virtus legalja szemét esszenciája, így a törvényalkotástól egy jó nagy odabadzás lesz előbb utóbb, csak rázogassátok a pofonfát.
(persze a két tök jogos kérdésrmre te se tudod a választ gondolom...vagy inkább leszarod...)

Krumpli Bogart 2015.08.31. 22:20:54

@makkospacal: Mint mondottam, nincs kutyám.
süti beállítások módosítása